670 lat bydgoszczy

Uwaga Maturzyści

   Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN: „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów( https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać z maseczki albo przyłbicy, muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 r., do godziny 12.00.

   Zdający zgłasza ten fakt przez e-dziennik wychowawcy klasy, który przekazuje informację Dyrektorowi. Zdający zdają egzamin w osobnej sali, w której odległość pomiędzy zdającymi wynosi  min. 2 metry (zamiast 1,5 metra).