670 lat bydgoszczy

Projekt „Akcja – kwalifikacja 2” 2019/2020

Projekt „Akcja – kwalifikacja 2” 2019/2020

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu realizowanego w okresie 01.10.2018-30.09.2020r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

 Projekt jest realizowany w okresie od października 2018 roku do września 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2019 uczniowie będą objęci formą wsparcia w postaci zajęć dodatkowych:

– Matematyka /klasy maturalne/ – p. Agnieszka Sumicka i p. Iwona Dziemitko

– Wykorzystanie CISCO w projektowaniu sieci komputerowych – p. Tomasz Ciżmowski

– Serwisowanie urządzeń elektronicznych – p. Janusz Czerniak, p. Roman Pacewicz

– Wspieranie pomysłów racjonalizatorskich i wynalazczych – p. Jerzy Truszkowski

– Montaż urządzeń komputerowych – p. Wojciech Hermanowski

– Programowanie mikrokontrolerów i układów programowalnych – p. Wiesław Sempowicz

W listopadzie dla uczniów klas czwartych rozpocznie się kurs Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”z egzaminem uprawniającym do obsługi urządzeń elektronicznych do 1kV 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2” w Zespole Szkół Elektronicznych. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na tablicy informacyjnej szkoły.  

Na terenie szkoły  działa PIK czyli Punkt Informacji i Kariery (doradztwo edukacyjno-zawodowe), w którym p. Anna Gałdecka-Wysk pełni dyżury informacyjno-doradcze.

PIK działa w Sali 219 /na drzwiach znajduje się informacja dotycząca terminów spotkań/

Informacji o projekcie udziela koordynator p. Lucyna Lewandowska – sala 314.